Thông báo

Thông Báo Tạm Đóng Chức Năng Thay Đổi Thông Tin Tài Khoản

Ban Điều Hành xin thông báo sẽ tạm đóng chức năng thay đổi thông tin đối với các tài khoản Zing Speed để bảo trì.

Thời gian: Kể từ 16h00 ngày 26/12/2017. Thời gian kết thúc sẽ thông báo sau.

Ban Điều Hành xin chân thành xin lỗi vì bất tiện trên.

Top